Gata

Minskad skötsel och underhåll av gator, grönytor och parker

Publicerades
Senast uppdaterad: 18 juni 2019 kl 07:40

På uppdrag av Eksjö kommun ansvarar Eksjö Energi för drift och underhåll av Eksjö kommuns gator, grönytor och parker. På grund av ett ansträngt budgetläge kommer Eksjö Energi tillsammans med samhällsbyggnadssektorn under det kommande året att behöva göra prioriteringar när det gäller skötsel och underhåll inom park- och gatuenheterna.

Prioriteringarna innebär att vissa park- och grönområden framöver kommer att få minskad skötsel med längre intervaller mellan underhållsarbetena. Det gäller bland annat rondeller, blomsterrabatter, ogräsbekämpning och städningen i tätorter.

Utöver detta kommer drift och skötsel av gatumiljön, bland annat gällande gatusopning, vägrensklippning, kantskärning, skyltar, staket, grindar och kantsten, att vara nedprioriterad till förmån för trafiksäkerhetsåtgärder.  Mekanisk ogräsbekämpning kommer inte att genomföras alls under 2019.

Eksjö kommun ansvarar för tre rondeller i centrala Eksjö; Polishusrondellen, Vattentorgsrondellen och Ing2-rondellen. I Polishusrondellen har nyligen en robotgräsklippare installerats. Detta för att möjliggöra att rondellens gräs regelbundet klipps, samtidigt som tid frigörs för andra arbetsuppgifter.

– Faller detta väl ut så kommer robotgräsklipparen även att användas i Ing2-rondellen, förklarar John Peterson, VD på Eksjö Energi.

Övriga rondeller längs riksväg 40, samt vägområdet vid sidan av riksvägen, sköts av Trafikverket.

– Vi har förståelse för att minskad skötsel väcker reaktioner. Det är något som många noterar och hör av sig till Eksjö Energi med frågor om. För att kunna hålla budget måste vi dock göra prioriteringar bland uppdragen, förklarar John.

Att lämna vissa ytor orörda kan också leda till positiva effekter. Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef, förklarar att vissa grönytor som tidigare har finklippts nu kommer att lämnas för att skapa stadsnära ängsmark. Dessa grönytor kommer att klippas med slaghack en gång per säsong.

– Ängar är artrika miljöer som bidrar med många värden. De ger till exempel blomning och en ökad biologisk mångfald genom den stora artrikedomen. Funktionen uppstår dock inte över en säsong utan det tar tid för områdena att växla karaktär och få den omväxling av arter som krävs.