Renhållning

Tyck till om Eksjö kommuns avfallshantering

Publicerades
Senast uppdaterad: 26 augusti 2021 kl 14:14

Nu kan Eksjös kommuninvånare lämna synpunkter på kommunens reviderade avfallsföreskrifter.

Eksjö Kommun och Eksjö Energi AB har under 2021 reviderat nuvarande avfallsföreskrifter. Syftet har varit att möjliggöra ett samarbete med Nässjö och Aneby kommuner. Samarbetet ska leda fram till att hushållsavfall hämtas på ett så effektivt sätt som möjligt. Tillsammans blir det också enklare att möte framtidens krav på insamling av förpackningar.

Nyheter är bland annat att returpapper (tidningar, broschyrer mm) och bygg-och rivningsavfall från hushållen (som inte uppstått i kommersiell verksamhet) kommer att hamna under kommunalt ansvar.

Föreskrifter skall ses över varje år samt vid behov revideras så att lagstiftningen i miljöbalken följs.

Alla Eksjöbor kan lämna synpunkter på de reviderade föreskrifterna fram till 30 september.

Övriga ändringar som kan påverka dig som fastighetsinnehavare är till exempel:

  • Insamling av matavfall förändras, från att idag använda särskild plastpåse för optisk sortering kommer papperspåse att användas. Optisk sortering kommer inte längre att ske. Istället ska alla hushåll och verksamheter lägga matavfall respektive restavfall i olika fack eller i olika kärl.
  • Insamling av avfall från småhus förändras och nuvarande kärl för matavfall och restavfall ersätts med ett kärl med 2 fack.
  • Hämtningssäsongen för fritidshus ändras. April-september, 10 ggr/år, Tidigare har fritidshus kunnat välja mellan sommarabonnemang med 6 tömningar eller säsongsabonnemang med 13 tömningar.

Läs mer om de reviderade föreskrifterna och lämna synpunkter här.

https://eksjo.se/arkiv/nyhetsarkiv/bo-miljo-och-trafik/2021-08-26-nu-kan-du-lamna-synpunkter-pa-forslag-till-nya-avfallsforeskrifter