Bestämmelser vid grävning nära Eksjö Energis ledningar

Sidan uppdaterades 2022-04-13

Planerar du att gräva? Låt oss visa vart alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Dessa bestämmelser är ett komplement till gällande lagar och gäller för alla som utför grävarbete nära Eksjö Energis ledningar samt Eksjö kommuns gatljusstolpar och kablar.

Ansvar

Den som har för avsikt att schakta där Eksjö Energi har ledningar i mark är skyldig att förvissa sig om deras läge. Du beställer ledningsanvisning via ledningskollen.se. Då blir vi meddelade var du tänkt gräva och kan visa var Eksjö Energis eventuella ledningar finns via kartor och/eller med fysisk utsättning. Även andra aktuella ledningsägare får samma information och anvisar sina ledningar. Vid utsättning märker vi ut med spray/pinnar var olika ledningar finns i marken.
Om Eksjö Energis ledningar eller anläggningar skadas i samband med markarbete, är den som utgör grävarbetet skyldig att ersätta Eksjö Energi för samtliga av skadan orsakade kostnader. Den som utför grävarbetet ansvarar även för kostnader som tredje man drabbats av på grund av avbrott i leveransen.
Om ledningen är felaktigt utsatt svarar Eksjö Energi för sina kostnader.

Bestämmelser

Teckenförklaring och utsättningsmarkeringar

Följande gäller för ledningsvisning på plats:

 El-kablar anges med röd färg på marken/pinnar.
 Fiberkablar anges med grön färg på marken/pinnar.
 Fjärrvärmeledningar markeras med blå färg på marken/pinnar.
 VA-ledningar – leverans av kartmaterial
 Använd alltid en säkerhetsmarginal på 1,0 meter på båda sidor om utsättningen.
Vid minsta osäkerhet – kontakta Eksjö Energi!
OBS! Andra ledningsägare som anvisar sina ledningar kan ha andra bestämmelser och färger.
 

Grävning i kommunal gatumark

Vid all grävning i kommunal gatumark krävs grävtillstånd som fylls i på vår hemsida här. Här finns även checklista för återställning.

Grävning

Våra ledningar försörjer många kunder med el, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp. Det är mycket viktigt att ledningarna inte skadas och medför avbrott för kunder, som exempelvis sjukhus och industrier. Betrakta alltid en skadad elkabel som livsfarlig att beröra. Skadade elkablar kan fortfarande vara spänningsförande och därmed mycket farliga för grävningspersonal och allmänhet. Titta aldrig rakt på änden på en fiberkabel. Skadade fiberkablar kan ha skadligt osynligt laserljus som kan skada ögonen. En skadad fiberkabel ska heller inte beröras. Även en skadad fjärrvärmeledning innebär en risk då den innehåller mycket varmt vatten.
Du ska alltid vara försiktig när du gräver i närheten av ledningar Vi anger inte ledningars djupläge eftersom det kan variera. Nedan visas normala förläggningsförhållanden för våra olika ledningar. Dock förekommer avvikelser, därför ska alltid ledningsanvisning begäras, oavsett planerat grävdjup!

El0,2 – 1m
Fiber0,2 – 1m
Fjärrvärme0,3 – 2m
VA1,5 – 2m

Avstånd

Maskingrävning får inte ske närmare ledningar än 1,0 m utan samråd med Eksjö Energi. Dock får brytning av asfalt ske maskinellt. Grävning vid trästolpar med luftledning får ej ske närmare än 2,0 m.
All schaktning för friläggande av ledningar närmare 1,0 m skall ske manuellt.
Vid planering av schaktfri ledningsförläggning skall den som planerar arbetet förvissa sig om att arbetet kan utföras utan risk för skada på befintliga ledningar. Som ett minsta säkerhetsavstånd vid metoden styrd borrning rekommenderas ett fritt avstånd på 1,5 meter mellan ytterkanterna på befintlig ledning och den nyplanerade ledningen. Bedömningen skall ske med hänsyn till ledningarnas dimension och eventuell osäkerhet i lägesbestämningar.
Om ledningar frilagts genom manuell schaktning, kan maskingrävning ske intill 0,5 m från frilagda ledningar med stor försiktighet. Jordborrning, neddrivning av spont, rör och liknande får ej utföras närmare än 2,0 m. Avståndet kan i vissa fall minskas efter samråd med representant från ledningsägaren.

 

Särskilda regler

Ledningar får ej flyttas eller behandlas/åtgärdas utan samråd med ledningsägaren. Samtliga ledningar som påträffas i mark skall betraktas och hanteras som spänningsförande! Anmälan om skadad ledning skall omedelbart oavsett tid på dygnet göras till ledningsägaren. Skadad elkabel får icke vidröras, då livsfara kan föreligga.
Innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas skall anmälan göras enligt nedan.
Återfyllning av schakt skall utföras enligt respektive väghållares bestämmelser. I övrigt gäller EBR publikation KJ 41. Kontroll av återställning för kablar utförs av representant från ledningsägaren.
Friläggning av ledningar får ske först efter kontakt enligt nedan. Ledningarna måste efter friläggning skyddas på ett betryggande sätt, så att de inte utsätts för skada.

Sprängningsarbete intill befintlig ledning

Om sprängningsarbete skall utföras skall sprängningssakkunnig anlitas och dennes anvisningar angående sprängningens utförande och skydd noggrant följas. Under sprängningen behöver ledningarna normalt friläggas från det berg där sprängning skall förekomma och lämpliga skyddsåtgärder ska vidtas.

Om olyckan ändå är framme

  1. Avlägsna dig omedelbart från felstället.
  2. Bevaka att inga obehöriga går fram till felstället.
  3. Kontakta omedelbart Eksjö Energi, se felanmälan nedan.
  4. Vänta till dess att Eksjö Energi / representant för Eksjö Energi kommit till platsen och besked erhållits att anläggning är säkrad.


FELANMÄLAN

0381 – 19 20 99

Ersättningsansvar vid skadad ledning

Den som orsakat skada på våra ledningar blir ersättningsskyldig och ska utge ett vite till ledningsägaren med ett belopp per skadetillfälle:
Vitesbeloppet är en fast summa om 5 000 kr + ersättning för ledningsägarens kostnader som kan relateras till skadan.
På alla kostnader enligt ovan tillkommer moms.
Undantag för ersättningsskyldighet föreligger endast när den som orsakat skadan kan påvisa att denne rimligen inte kunnat förebygga eller begränsa skadan.