Avbrottsersättning

Sidan uppdaterades 2019-09-06

Information om avbrottsersättning

Du är som kund berättigad till avbrottsersättning om du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott om minst tolv timmar. Ersättningen beror på avbrottsperiodens längd. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av den beräknade årliga elnätskostnaden, dock lägst ett minimibelopp som är en procentsats av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, avrundat till närmast högre hundratal kronor. Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 % av den beräknade årliga elnätskostnaden. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.
Procentuell ersättning och minimibelopp

Avbrottsperiod
Ersättning i % av beräknad
årlig nätkostnad
Minimibelopp i kronor
12 – 24 h12,5 %1 000 kr
24 – 48 h37,5 %2 000 kr
48 – 72 h62,5 %3 000 kr
72 – 96 h87,5 %4 000 kr
96 – 120 h112,5 %5 000 kr
120 – 144 h137,5 %6 000 kr
144 – 168 h162,5 %7 000 kr
168 – 192 h187,5 %8 000 kr
192 – 216 h212,5 %9 000 kr
216 – 240 h237,5 %10 000 kr
240- 264 h262,5 %11 000 kr
264 – 288 h287,5 %12 000 kr
288 – 312 h300,0 %13 000 kr

Avbrottsperiod
Avbrottsersättningen betalas ut automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om att få ersättning efter ett strömavbrott. Ersättningen skall betalas ut senast sex månader från utgången av den månad då vi fick kännedom om avbrottet. Ersättningen erhålls vanligtvis genom ett avdrag på fakturan. Om du inte har fått någon avbrottsersättning efter fyra månader, eller om du anser att du har fått en felaktig ersättning, är du välkommen att kontakta oss på telefon 0381-19 20 20. Om ersättning inte har betalats ut i rätt tid får du även ränta enligt 6 § räntelagen.
Undantag från avbrottsersättning
Avbrottsersättning utgår inte om
– avbrottet beror på kundens försummelse
– överföringen har avbrutits för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
– avbrottet beror på ett hinder utanför vårt kontrollansvar
– avbrottet beror på fel i ett ledningsnät vars ledningar har en spänning om 220 kilovolt eller mer (stamnät)
– kunden var frånkopplad då avbrottet påbörjades.
Om du inte har fått avbrottsersättning och inte har gjort anspråk på ersättning från oss inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.
Skadestånd
Om du har drabbats av skador kan du ha möjlighet att erhålla skadestånd. Skadeståndskrav ska ske skriftligt och kvitton eller dylikt som kan styrka kostnaderna bör bifogas kravet. Avbrottsersättning avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott.
Ytterligare information
Ytterligare information finns på Konsumenternas elrådgivningsbyrå. Du hittar även utförlig information i ellagen.
Överklagande
Anser du att du fått fel avbrottsersättning tar du i första hand kontakt med oss. Om du inte blir nöjd efter det kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, eller till allmän domstol (tingsrätt).

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst.