Vi förser hushåll, företag och organisationer med ljus, värme, bredband, rent vatten och god miljö!

Inga kända driftstörningar Aktuell driftstatus: Inga kända driftstörningar
Visa mer information

Engångsavgifter

Sidan uppdaterades 2018-01-18

Engångsavgifter lågspänning

Tillfälliga serviser

Vid in- och urkoppling av mätarskåp debiteras verklig kostnad.

Beställaren håller mätarskåp och kabel för anslutning i kabelskåp e d för anläggning större än 63 A. För anläggning upp till 63 A håller Eksjö Elnät AB tillsvidare skåp.

Kontroll och provning av elmätare

Kontrollmätare uppkopplad i serie med befintlig elmätare: 625 kr inkl moms.
Provning hos auktoriserad mätarverkstad: 3 750 kr inkl moms.

Återinkoppling av abonnemang

Vid återinkoppling av abonnemang på elservis med flera abonnemang uttas en avgift av fastighetsägaren på 600 kr inklusive moms.

Fastighetsägaren kan välja att vid tillfälligt outhyrd lägenhet eller lokal själv stå för abonnemanget tills ny abonnent tillträder, eller att begära avstängning och vid återinkoppling betala återinkopplingsavgift.

Begärs ej avstängning i samband med att hyresgäst flyttar överförs abonnemanget automatiskt på fastighetsägaren, såvida inte ny abonnent tecknat sig för abonnemanget.

Permanenta serviser

Tabell 1

Anslutning
nr
Upp till säkring
Ampere
Engångsavgift
kr
Kostnadstak
kr
1 25 11 000 15 000
2 63 15 000 20 000
3 125 23 000 31 000
4 160 32 000 43 000
5 200 41 000 55 000
6 250 51 000 70 000
7 315 66 000 90 000
8 > 315 se ansl 8 ansl 8 + 25 000
Alla priser i tabell 1 är exklusive moms.

Anmärkningar

 • Anslutning 1:
  Nätägaren tillhandahåller och förlägger skyddsrör
  för servisledning inom tomtgräns mot en avgift
  på 1 200 kr/servis.
 • Anslutning 1-8:
  Förläggning av extra rör debiteras med 30 kr/m.
 • Anslutning 8:
  Engångsavgift = 66 000 + (250 x (I-315)) Kr, I = Servissäkring A
 • Överstiger de verkliga anläggningskostnaderna kostnadstaket enligt tabell 1 debiteras en tilläggsavgift, som utgör skillnaden mellan den verkliga kostnaden och kostnadstaket.
 • Vid endast ett abonnemang på en servis säkrad över 315 A bör högspänningsleverans övervägas.

 

Engångsavgifter högspänning

Tillsvidare tillämpas följande avgifter vid anslutning. Andra avgifter kan komma ifråga vid speciella anläggningar och fastställs i varje enskilt fall.

Nyanslutning

 • Effektavgift 150 kr/kW abonnerad effekt.
 • Anslutningsavgift enligt tillämpningsbestämmelser.

Utökning av befintlig anläggning

 • Effektavgift 150 kr/kW abonnerad effektökning.
 • Om leveranspunkt samtidigt flyttas uttas en avgift motsvarande eldistributörens kostnader.
 • Vid övergång från lågspänningsleverans till högspänningsleverans vid samma leveranspunkt som tidigare erläggs en effektavgift om 150kr/kW abonnerad effekt. Effektavgiften skall reduceras med redan erlagd anslutningsavgift för lågspänningsabonnemanget.

Tillämpningsbestämmelser

För nätägarens behov skall högspänningsställverket innehålla 2 st fack med lastfrånskiljare samt ett mätfack med huvudbrytare. Spännings- och strömtransformatorer tillhandahålls eller bekostas av nätägaren.

Är kundens leveranspunkt så placerad att erforderlig enkel ledningslängd, från befintligt anslutningsbart ledningsnät, överstiger 150 m uttas en avgift motsvarande eldistributörens självkostnad för överskjutande ledningslängd.

Bergsprängning och tjältining som erfordras på grund av abonnentens krav utförs till självkostnad.

Vid abonnerad effektminskning tillåts återgång till tidigare högre, om det sker inom fem år, innan effektavgift för ökning uttas.