Engångsavgifter

Sidan uppdaterades 2021-09-17

Engångsavgifter lågspänning
Tillfälliga serviser
Vid in- och urkoppling av mätarskåp debiteras verklig kostnad. 3250 kr exkl. moms
Beställaren håller mätarskåp och kabel för anslutning i kabelskåp eller dylikt för anläggning större än 63 A. För anläggning upp till 63 A håller Eksjö Elnät AB tillsvidare skåp.
Kontroll och provning av elmätare
Kontrollmätare uppkopplad i serie med befintlig elmätare:1200 kr inkl. moms.
Vid provning hos auktoriserad mätarverkstad debiteras verklig kostnad.
Återinkoppling av abonnemang
Vid återinkoppling av abonnemang på elservis med flera abonnemang uttas en avgift av fastighetsägaren på 1200 kr inkl. moms.
Fastighetsägaren kan välja att vid tillfälligt outhyrd lägenhet eller lokal själv stå för abonnemanget tills ny abonnent tillträder, eller att begära avstängning och vid återinkoppling betala återinkopplingsavgift.
Begärs ej avstängning i samband med att hyresgäst flyttar överförs abonnemanget automatiskt på fastighetsägaren, såvida inte ny abonnent tecknat sig för abonnemanget.
Nedsäkring från säkring större än 63A
Vi byte från större mätarsäkring till mätarsäkring mindre än 80A ska mätplatsen byggas om för direktmätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
Permanenta serviser
Grundavgift för alla anslutningar inom 200 meter från anslutningspunkten. För anslutningar längre än 200 meter tillkommer en meteravgift som varierar baserat på olika avståndsintervall från anslutningspunkten.
Avgifterna gäller 16-25A.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)Avgift (belopp exkl. moms)
 0-200 meter 20 000 kr
 200-600 meter 20 000 kr + 189 kr/m
 600-1000 meter 95 600 kr + 404 kr/m

Den extra meteravgiften läggs enbart på de meter som överstiger det lägre intervallet inom varje zon.
Vid nyanslutningar eller ändring av befintliga anslutningar erläggs engångsavgift för varje leveranspunkt och bestäms av servissäkringens storlek d.v.s. den säkring som begränsar anläggningens totala effektbehov.

ServissäkringServiskabelGrundavgift
63 AAl 50pris enl. offert
80-125 AAl 95pris enl. offert
160 AAl 240pris enl. offert
200 AAl 240pris enl. offert

Kompletterande anslutningsavgift vid utökning av befintlig anslutning
Vid utökning av serviskapaciteten offereras en kompletterande anslutningsavgift. Denna avgift beräknas enligt Eksjö Elnäts kalkylerade kostnader för att förstärka eller byta servisen och övriga kostnader för att utöka överföringskapaciteten.
Engångsavgifter högspänning
Tillsvidare tillämpas följande avgifter vid anslutning. Andra avgifter kan komma ifråga vid speciella anläggningar och fastställs i varje enskilt fall.
Nyanslutning
  Effektavgift 200 kr/kW abonnerad effekt.
  Anslutningsavgift enligt tillämpningsbestämmelser.
Utökning av befintlig anläggning
  Effektavgift 200 kr/kW abonnerad effektökning.
  Om leveranspunkt samtidigt flyttas uttas en avgift motsvarande eldistributörens kostnader.
  Vid övergång från lågspänningsleverans till högspänningsleverans vid samma leveranspunkt som tidigare erläggs en effektavgift om 200 kr/kW abonnerad effekt. Effektavgiften skall reduceras med redan erlagd anslutningsavgift för lågspänningsabonnemanget.
Tillämpningsbestämmelser
För nätägarens behov skall högspänningsställverket innehålla 2 st fack med lastfrånskiljare samt ett mätfack med huvudbrytare. Spännings- och strömtransformatorer tillhandahålls eller bekostas av nätägaren.
Är kundens leveranspunkt så placerad att erforderlig enkel ledningslängd, från befintligt anslutningsbart ledningsnät, överstiger 150 m uttas en avgift motsvarande eldistributörens självkostnad för överskjutande ledningslängd.
Bergsprängning och tjältining som erfordras på grund av abonnentens krav utförs till självkostnad.
Vid abonnerad effektminskning tillåts återgång till tidigare högre, om det sker inom fem år, innan effektavgift för ökning uttas.

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst.