Övervakningsplan

Sidan uppdaterades 2019-03-15

Den som har nätkoncession är sedan den 1 juli 2005 skyldig att upprätta en så kallad övervakningsplan. Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att nätföretaget inser vikten av att agera objektivt och inte otillbörligt gynna någon aktör på marknaden.
3 kap 17§ ellagen (1997:857), elförordningen (1994:1250), STEMFS 2006:5.

Nätföretaget ska årligen upprätta en rapport över åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen.
Rapporten ska offentliggöras och hållas tillgänglig.

Rapport avseende Eksjö Elnät AB:s övervakningsplan
och eventuella åtgärder enligt densamma.

Övervakningsplanen reviderades senast 2011-01-28.
Den fastställs genom beslut i Eksjö Elnät AB:s styrelse.