Vinterväghållning

Sidan uppdaterades 2021-01-11

När snön kommer, blir framkomligheten i trafiken begränsad. Det är omöjligt att göra alla gator snöfria samtidigt, vi plogar och halkbekämpar vårt gatunät enligt en viss turordning.
I första hand, påbörjas gång- och cykelvägshuvudstråk, huvudgator, samt tillgänglighet till kollektivtrafiksangöringar som ges högsta prioritet.
När det gäller Eksjö är målet att det ska vara klart till 07:00 eller på 4 timmar efter avslutat snöfall, på de prioriterade sträckorna. Det gäller då ”Prioritet 1” Gång – och cykelvägar, markerat med rött enligt kartan, huvudgator, centralt belägna gator och parkeringsplatser med kommunalt huvudmannaskap, markerat med gult på kartan.
Eksjö gamla stan snöröjs med ambition att vara klart till kl.10.00
Nästa prioritering är de gator som är markerade med grönt på kartan, ”Prioritet 2”. Där har vi som målsättning att de ska vara färdigställda inom 8 timmar efter avslutat snöfall. Slutligen utförs snöröjning och halkbekämpning på lokalgator, markerade med lila på kartan, ”Prioritet 3”. Där ska det vara färdigställt inom 1 dygn.
För övriga orter Bellö, Bruzaholm, Hjältevad, Hult, Höreda, Ingatorp Mariannelund, Vallnäs och Värne gäller Prioritet 2, alltså är målsättningen att snöröjning och halkbekämpning är klart inom 8 timmar efter avslutat snöfall. De gator och vägar som vi ansvarar för är markerade på kartorna.
Kommunens halkbekämpningsplan innebär att ren saltning ej längre sker vid normal halkbekämpning.
Halkbekämpning vid snöfall utförs efter avslutad snöröjning.
Dessa gränser gäller för påbörjande av åtgärd:
GC (Gång- och Cykelvägar):
GC vägar delas in i tre nivåer
Prio 1: Efter avslutat snöfall – 3 cm, eller under pågående 5 cm.
Prio 2: Efter avslutat snöfall – 5 cm, eller under pågående 8 cm.
Prio 3: Efter avslutat snöfall – 8 cm, eller under pågående 10 cm.
Gator och vägar:
Prio 1: Efter avslutat snöfall – 5 cm, eller under pågående, 10 cm.
Prio 2–3: Efter avslutat snöfall – 8 cm, eller under pågående, 10 cm.
Mariannelund centrum är Prio 1.
ATT TÄNKA PÅ:
På gångbanan utmed fastigheter, är det fastighetsägaren som ska snöröja och halkbekämpa. Se gräns för påbörjande enligt ”Gång- och cykelvägar” ovan. Det är inte tillåtet att skotta snö från tomten ut på gatan.
Sandningssand kan hämtas, av privatpersoner, gratis hos AB Gilbert Gustafssons Hultvägen 24 Eksjö eller i Mariannelund hos Mariannelunds Express AB Östra Storgatan 1, eller hos Härstorps Åkeri i Bruzaholm. Samt vid våra bemannade Återvinningscentraler i Ingatorp och Eksjö.
Har Du frågor eller synpunkter om vinterväghållning kan du höra av dig till oss på Gatuavdelningen på 0381-19 20 00.