Kamerabevakning

Sidan uppdaterades 2023-09-14

Kamerabevakning på Eksjö Energi AB med dotterbolag

Syfte och behov

Kameraövervakningen på Eksjö Energi syftar till att förhindra, förebygga och upptäcka störningar av allmän ordning samt för säkerhet och för att utreda eventuella brott.

Vem ansvarar

Varje styrelse inom Eksjö Energis koncern är personuppgiftsansvariga.

Vi grundar vår kamerabevakning på kamerabevakningslagen (2018:1200) och gällande Dataskyddslagstiftning. För att få använda sig av kamerabevakning behöver det finnas en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen för att kamerabevakningen ska vara laglig enligt dataskyddsförordningen. Vid kamerabevakning är den rättsliga grunden normalt att behandlingen är nödvändig vid utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Det behövs också tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att använda kamerabevakning riktad mot allmänhet.

På de platser där kamerabevakning sker ska information om detta finnas.

Information om behandlingen

Varje ansvarig styrelse ansvarar för att följa gällande regelverk. Vi lagrar material, ljud och bild i 14 dagar därefter raderas materialet.

Bildsekvenser som visar att brott kan ha begåtts skickas till polismyndigheten efter anmodan. I de fall som bildsekvenser skickas till polisen kan de behandlas av polisen under en längre tid. De inspelade sekvenserna kommer dock inte vara kvar i Eksjö Energis system.

Registrerades rättigheter

Om du befinner dig i områden där Eksjö Energis kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer. Obehöriga har inte tillgång till inspelat material.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut ett registerutdrag för personuppgiftsbehandlingen. Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.

Lagrum

Möjligheten att bedriva kameraövervakning styrs av två lagar: Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Utöver dessa två styrande lagar finns även lagar som har viss påverkan på hanteringen av kameraövervakning, såsom Offentlighets- och sekretesslagen.

Kamerabevakningslagen (KBL)

Kamerabevakningslagens syfte är att tillse att kameraövervakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Som ett allmänt krav för kameraövervakning av alla typer av platser gäller att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet. Om kamerabevakningen är varaktig, regelbunden eller upprepad personbevakning och kameran inte manövreras från platsen omfattas den av KBL. Kamerabevakningslagen gäller oavsett om allmänheten har tillträde till platsen eller inte.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningens påverkan på kameraövervakning får sin utgångspunkt i att de uppgifter som behandlas till stor del kommer att vara personuppgifter. Personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till fysisk person som är i livet, exempelvis bilder från en övervakningskamera.

Utgångspunkten när det gäller kameraövervakning är att bildmaterial som inhämtas genom sådan övervakning anses vara integritetskänslig till sin natur. Det innebär att kraven på skydds- och säkerhetsåtgärder är höga redan i utgångsläget. Enligt Dataskyddsförordningen får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligen angivna och berättigade ändamål och får inte användas för något annat syfte. Detta innebär att avsikten med kameraövervakningen måste bestämmas innan övervakningen påbörjas.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Material från kameraövervakning ska behandlas efter bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen.

Dataskyddsombud

Kontaktuppgift till dataskyddsombudet är dataskyddsombud@hoglandet.se

eller telefon 0381-67 95 00.

Anser du att Eksjö Energi inte uppfyller lagar, avtal eller regler så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att lämna klagomål, där hittar du även mer information om kamerabevakning. www.imy.se