Vatten/Avlopp

Sidan uppdaterades 2023-05-09

Verksamheten

VA-avdelningen handhar och är huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun. Anläggningarna omfattar vattenverk, reservoarer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt ledningsnät. Ca 14 450 personer är anslutna till det kommunala VA-nätet i Eksjö kommun.

VA-avdelningen är skyldig att följa fastställda kvalitetsnormer och anvisningar för leverans av dricksvatten samt utsläppskontroll till recipienterna.
Livsmedelsverket har i kungörelse (SLVFS 2001:30) angivit program för kontroll av dricksvatten.
Syftet med detta program är att upptäcka och förebygga kvalitetsförändringar i råvatten och dricksvatten, som kan leda till försämrad dricksvattenkvalitet samt skador på rörnät och installationer.

Bestämmelser för avloppsreningsverk från Naturvårdsverket har utkommit angående kontrollföreskrifter. Bestämmelserna innebär krav på anläggningar, bräddningar m m.
VA-verket omhändertar och behandlar även slam från enskilda slamavskiljningsbrunnar i kommunen i Eksjö avloppsreningsverk.

Vattnets kretslopp via vattenverk, staden, avloppsreningsverk, badsjö mm

Aktuellt

Lagom till Världsvattendagen i mars 2023 har Eksjö Energi AB blivit kranmärkt. Det betyder att inget buteljerat vatten säljs eller serveras inom vår verksamhet.

Läs mer om Världsvattendagen och vår Kranmärkning.

Vår förhoppning är att många företag i Eksjö kommun vill bidra till små förändringar i vardagen som gör skillnad för vår miljö. Att kranmärka sitt företag är ett gott exempel på just detta.

Eksjö Energis intyg på Kranmärkning från Svenskt Vatten.