Vatten/Avlopp

Sidan uppdaterades 2021-12-14

Verksamheten

VA-avdelningen handhar den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun.
Anläggningarna omfattar vattenverk, reservoarer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt ledningsnät.
Ansluten folkmängd uppgår till ca 15 000 personer eller 22 000 personekvivalenter.
VA-avdelningen är skyldigt att följa fastställda kvalitetsnormer och anvisningar för leverans av dricksvatten samt utsläppskontroll till recipienterna.
Livsmedelsverket har i kungörelse (SLVFS 2001:30) angivit program för kontroll av dricksvatten.
Syftet med detta program är att upptäcka och förebygga kvalitetsförändringar i råvatten och dricksvatten, som kan leda till försämrad dricksvattenkvalitet samt skador på rörnät och installationer.
Bestämmelser för avloppsreningsverk från Naturvårdsverket har utkommit 1996 ang kontrollföreskrifter. Bestämmelserna innebär ökade krav på anläggningar, bräddningar m m.
VA-verket omhändertar och behandlar slam från enskilda slamavskiljningsbrunnar i kommunen i Eksjö avloppsreningsverk.