Vatten/Avlopp

Sidan uppdaterades 2023-08-07

Verksamheten

VA-avdelningen handhar och är huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun. Anläggningarna omfattar vattenverk, reservoarer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt ledningsnät. Ca 14 450 personer är anslutna till det kommunala VA-nätet i Eksjö kommun.

VA-avdelningen är skyldig att följa fastställda kvalitetsnormer och anvisningar för leverans av dricksvatten samt utsläppskontroll till recipienterna.
Livsmedelsverket har i kungörelse (SLVFS 2001:30) angivit program för kontroll av dricksvatten.
Syftet med detta program är att upptäcka och förebygga kvalitetsförändringar i råvatten och dricksvatten, som kan leda till försämrad dricksvattenkvalitet samt skador på rörnät och installationer.

Bestämmelser för avloppsreningsverk från Naturvårdsverket har utkommit angående kontrollföreskrifter. Bestämmelserna innebär krav på anläggningar, bräddningar m m.
VA-verket omhändertar och behandlar även slam från enskilda slamavskiljningsbrunnar i kommunen i Eksjö avloppsreningsverk.

Vattnets kretslopp via vattenverk, staden, avloppsreningsverk, badsjö mm