Vatten/Avlopp

Sidan uppdaterades 2022-08-18

Verksamheten

VA-avdelningen handhar och är huvudman för den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen inom Eksjö kommun. Anläggningarna omfattar vattenverk, reservoarer, avloppsreningsverk, pumpstationer samt ledningsnät. Ca 14 450 personer är anslutna till det kommunala VA-nätet i Eksjö kommun.

VA-avdelningen är skyldig att följa fastställda kvalitetsnormer och anvisningar för leverans av dricksvatten samt utsläppskontroll till recipienterna.
Livsmedelsverket har i kungörelse (SLVFS 2001:30) angivit program för kontroll av dricksvatten.
Syftet med detta program är att upptäcka och förebygga kvalitetsförändringar i råvatten och dricksvatten, som kan leda till försämrad dricksvattenkvalitet samt skador på rörnät och installationer.

Bestämmelser för avloppsreningsverk från Naturvårdsverket har utkommit angående kontrollföreskrifter. Bestämmelserna innebär krav på anläggningar, bräddningar m m.
VA-verket omhändertar och behandlar även slam från enskilda slamavskiljningsbrunnar i kommunen i Eksjö avloppsreningsverk.

Aktuellt

Bevattningsförbud

Från och med 2022-08-03 gäller bevattningsförbud i hela Eksjö kommun.

Detta innebär att du bara får använda vatten till mat, dryck och personlig hygien. Du får inte fylla pooler och badtunnor, vattna med vattenspridare, vattenslang eller använda högtryckstvätt. Du får vattna dina växter med vattenkanna. Använd regnvatten och vattna tidig morgon, sen kväll eller på natten, så att vattnet inte dunstar bort.

Spara på vattnet, så räcker det åt alla.