AVLOPP

Sidan uppdaterades 2023-08-08

Avloppsvatten kallas allt vatten som vi vill föra bort. Det kan vara spillvatten, alltså sådant vatten som var dricksvatten innan det kom ned i avloppet, eller dagvatten, naturligt vatten från regn och vattendrag.

Spillvatten är det vi spolar ned i diskho, dusch, handfat, toalett mm.
Dagvatten rinner ofta ned i rännstensbrunnar från gator och torg. Ofta går det direkt ned i dagvattenledningar från stuprör och dränering kring husen.

Spillvattnet förs genom rörledningar till reningsverk där det renas så mycket att det går att släppa ut det till naturen igen. Främst är det partiklar och näringsämnen som kväve och fosfor som renas bort. Läkemedelsrester och andra kemiska substanser renas inte bort med nuvarande teknik. Därför måste vi vara mycket försiktiga med vad som spolas ned och vara rädda om vår miljö.

Dagvatten går i normala fall genom diken eller rörledningar direkt till lägre ytor eller vattendrag utan att renas. Större parkeringsplatser har oljeavskiljare för att minska på föroreningarna till naturen från dagvattnet. Dräneringsvatten från husgrunder kan också kopplas till dagvattenledningar (men absolut inte till spillvattenledningar!).