Eksjö Reningsverk

Sidan uppdaterades 2023-05-10

Eksjö avloppsreningsverk

Eksjö avloppsreningsverk tar hand om avloppsvatten från Eksjö tätort samt slam från de mindre reningsverken och från privata slamavskiljningsbrunnar. Avloppsvattnet renas i fyra steg på reningsverket, mekanisk, biologisk, kemisk rening samt filtrering. Dessutom finns rötkammare och utrustning för avvattning av slam.

Den mekaniska reningen består i en grovrening genom ett galler, sandfång och försedimentering. Här avskiljs papper, sand och slam från vattnet.

I den biologiska reningsprocessen reduceras föroreningar med hjälp av mikroorganismer.

Den kemiska reningsprocessen innebär att en fällningskemikalie tillsätts, i det här fallet aluminiumsulfat. Den har till uppgift att dra till sig föroreningar, som man sedan avskiljer från avloppsvattnet. Avloppsvattnet passerar sedan genom sandfilter innan det pumpas ut i recipienten.