Eksjö VA-verk

Sidan uppdaterades 2021-12-14

Eksjö vattenverk är ett grundvattenverk som förstärker vattentillgången med sjövatten från Norra Vixen.

Eksjö avloppsreningsverk

Eksjö avloppsreningsverk tar hand om avloppsvatten från Eksjö tätort samt slam från de mindre reningsverken och från privata slamavskiljningsbrunnar. Avloppsvattnet renas i fyra steg på reningsverket, mekanisk, biologisk, kemisk rening samt filtrering. Dessutom finns rötkammare och utrustning för avvattning av slam. Den mekaniska reningen består i en grovrening genom ett galler, sandfång och försedimentering. Här avskiljs papper, sand och slam från vattnet. I den biologiska reningsprocessen reduceras föroreningar med hjälp av mikroorganismer.
Den kemiska reningsprocessen innebär att en fällningskemikalie tillsätts, vilket i det här fallet är aluminiumsulfat (AVR). Den har till uppgift att dra till sig föroreningar, som man sedan avskiljer från vattenfasen. Avloppsvattnet passerar genom sandfilter innan det pumpas ut i recipienten.