DAGVATTEN

Sidan uppdaterades 2024-01-12

Spillvatten är det som vi i dagligt tal kallar avloppsvatten från dusch, kök och toalett.

Dagvatten är regn och dräneringsvatten från husgrunder.

Dagvatten och spillvatten ska gå i separata ledningar. Spillvattnet behöver renas, medan dagvatten oftast kan släppas direkt tillbaka till naturen.

Riktlinjer för separering av spillvatten och dagvatten har tagits fram för att det ska bli tydligt hur en korrekt VA-installation ser ut och vilket ansvar som åligger fastighetsägare.

Framsidan av riktlinjerna: klicka på bilden av dokumentet för att läsa det.

Råd för dag- och dränvattenhantering riktar sig också till fastighetsägare. Den bygger på riktlinjerna men har mer förklarande text och exempel för att göra det enklare att omsätta riktlinjerna i praktiken.

Råd angående dag- och dräneringsvatten för fastighetsägare som också förklarar lite mer än riktlinjerna: klicka på bilden för att läsa dokumentet.