REGN- och DAGVATTEN

Sidan uppdaterades 2024-05-10

Dagvatten är vatten som rinner på marken (i dagen), till exempel regn eller smält snö. Ute i naturlig terräng tränger vattnet ner i marken innan det når vattendragen. I våra tätbebyggda städer rinner vattnet istället på marken till diken och gatubrunnar, genom ledningar, direkt ut i närmaste vattendrag.

Mängden dagvatten som uppkommer beror exempelvis på nederbörd, infiltrationsmöjligheter och avdunstning.

Att leda bort dagvattnet i städerna är viktigt eftersom det annars kan orsaka översvämningar. Det bästa ur många synvinklar är om dagvattnet kan tas omhand på plats, så kallat lokalt omhändertagande (LOD). Marken mår inte bra om allt vatten förs bort från området; det kan till och med påverka husgrunder negativt om grundvattennivån sänks. Växter och djurliv behöver en viss mängd vatten för att må bra. Kostnader för anläggning av ledningar kan minskas. Föroreningsbelastningen minskar på vattendrag. Listan kan göras lång.

Ibland är inte lokalt omhändertagande möjligt och då behöver vattnet leda bort i ledningar under eller ovan jord.

Dagvatten som leds bort i separata ledningar rinner direkt ut i ett vattendrag, en sjö eller havet utan att renas först. Det betyder att skräp som slängs på gatan kan följa med regnet ner i gatubrunnen och vidare ut i havet.