Mätarplatsen

Sidan uppdaterades 2023-05-09

Eksjö Energi AB äger själva vattenmätaren, men du som fastighetsägare ansvarar för mätarplatsen. Fastighetsägarens ansvar är reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV). 

Utrymmet runt mätaren

Det ska vara lätt att komma åt vattenmätaren. Vattenmätaren får inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning eller inredning. Ett utrymme på 60 cm framför och 70 cm ovanför mätaren måste vara fritt från föremål.

Bilden visar en vattenmätare som är placerad i ett utrymme med gott om plats runtomkring.

En skyddad plats

Utrymmet omkring mätarplatsen ska vara uppvärmt för att skydda vattenmätaren mot frost. En sönderfryst vattenmätare kan orsaka stora vattenskador och kosta mycket pengar.

Vattenmätaren får inte utsättas för skadlig värmepåverkan. Den ska också skyddas mot återströmning av varmvatten.

Vi rekommenderar också att väggar och golv kring mätarplatsen ska tåla spill och läckage av vatten. Helst bör det finnas en golvbrunn. Det är också bra att ha belysning vid mätarplatsen för att enkelt kunna läsa av och byta mätaren.

Du som fastighetsägare är ersättningsskyldig om vattenmätaren skadas.

Läs mer om hur du tar hand om din vattenmätare.

Mätarkonsol och backventil

Nyanslutning
Vid nyanslutning ska mätaren vara fast monterad i en konsol med avstängningsventiler före och efter mätaren. Konsolen ska vara anpassad efter mätarstorleken och har en skjutbar kopplingshylsa. Ingen rördragning får göras inom konsolen, bygeln är till för endast vattenmätaren.

Befintliga mätarplatser
Vid befintliga mätarplatser är det inte ett krav att mätaren ska vara fast monterad i en konsol. Men vi rekommenderar att låta montera en konsol i efterhand. För att montera en konsol behöver du anlita en VVS-firma. Kostnaden står du som fastighetsägare för.

Fungerande och godkända avstängningsventiler

Eksjö Energi kräver fungerande manuella avstängningsventiler för det inkommande vattnet, en före vattenmätaren och en efter vattenmätaren. Om en vattenläcka skulle inträffa i ditt hus så måste du kunna stänga av vattnet. De flesta försäkringsbolag kräver att du har godkända och fungerande avstängningsventiler. Ventilerna måste också kunna stängas inför ett mätarbyte.

Om dina avstängningsventiler är trasiga eller saknas, behöver du kontakta en VVS-firma för åtgärd.

Kontrollera att avstängningsventilerna fungerar
För att vara säker på att avstängningsventilerna fungerar behöver du kontrollera dem regelbundet och inför ett byte av vattenmätaren. Så här kontrollerar du att ventilerna.

Backventil

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och lyder under livsmedelslagen. För att förhindra att orent vatten strömmar tillbaka till det kommunala dricksvattennätet ska en kontrollerbar backventil vara installerad i din vattenmätare. Backventilen skyddar mot återströmmande vatten.

Nyanslutning
Vid nyanslutning ska en kontrollerbar backventil installeras av fastighetsägaren.

Befintliga anläggningar
På befintliga anläggningar monterar Eksjö Energi en backventil i din vattenmätare i samband med att vattenmätaren byts ut.

Säker installation

Jordklammer från elinstallation får inte vara monterad på kopplingshylsorna. Om den är det finns det en stor risk att någon får ström genom sig vid arbete vid mätarplatsen.

Ledningarna till och från mätaren får inte vara rostangripna. Om de är det finns risk för läckage.

Ledningen vid mätaren måste vara klamrad. Om den inte är det finns en risk att den går sönder när mätaren tas bort ifrån ledningen, till exempel vid ett mätarbyte.

Vattenmätare i mätarbrunn

Ibland kan vattenmätaren inte monteras inne i fastigheten utan monteras då i en mätarbrunn. Mätarbrunnen räknas som mätarplats och är fastighetsägarens ansvar. Samma krav gäller som för en mätarplats inomhus.

Som fastighetsägare ansvarar du också för att mätarbrunnen har ett lock som är lätt att lyfta, att det finns en stege som man kan klättra ner på, att mätarbrunnen är lättillgänglig och röjd från stenar, buskar och sly samt att brunnen är tydligt markerad med en skylt.

Vid rekommenderar att sätta en vattenmätarkonsol med så kallat flexikoppel.