Samrådsunderlag reservvattentäkt Försjön

Sidan uppdaterades 2021-04-22

Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet

Försjön som råvattentäkt i Eksjös vattenförsörjning

Eksjö Energi AB har för avsikt att söka tillstånd enligt miljöbalken för uttag av råvatten från Försjön till Eksjös vattenförsörjning, med syftet att komplettera befintligt uttag i sjön Norra Wixen. Ansökan omfattar därutöver reglering av Försjön genom en överfallsdamm vid sjöns utlopp, anläggande av råvattenintag med tillhörande pumpstation i sjöns nordvästra del samt en sjöförlagd dricksvattenledning mellan råvattenintaget och vattenverket i Brunefall/Hult. Ansökan omfattar slutligen Natura 2000-tillstånd.

Som en del i prövningsprocessen enligt miljöbalken ska bl. a samråd genomföras. Berörda bereds härmed tillfälle att yttra sig över föreslagen verksamhet. Inkomna synpunkter kommer att ingå i den ansökan som lämnas till mark- och miljödomstolen.

Kontaktperson är Torbjörn Johansson, tel 0381-19 20 51.

Synpunkter på de planerade åtgärderna lämnas skriftligen till Eksjö Energi AB, Torbjörn Johansson, Telegatan 8 i Eksjö (e-post torbjorn.b.johansson@eksjoenergi.se) senast den 19:e maj 2021.