Byte ledningar Hjältevad-Ingatorp

Sidan uppdaterades 2024-07-05

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen till Ingatorp kommer en ny vattenledning läggas mellan Hjältevad och Ingatorp.

I etapp 1 kommer även spillvattenledningen att läggas om. Etappen omfattar ca 2 200 m.

I samband med arbetena kommer gång- och cykelvägen att brukas av arbetsfordon.

Arbetet beräknas vara klart i april-maj 2023.

Havs- och vattenmyndigheten har bidragit med ekonomiska medel till projektet.

Projektledare:
Björn Malmgren
0381-19 20 62
bjorn.malmgren@eksjoenergi.se

Statusuppdatering 2023-02-02:

Arbetet fortskrider enligt plan. Ca 1 100 meter av ledningarna är nu på plats. Tack för visad förståelse för att framkomligheten tidvis är begränsad på gång- och cykelvägen.

Vecka 7 kommer borrning under VIDAs infart att utföras.

Statusuppdatering 2023-03-23:

Samtliga ledningar är nedgrävda. Anslutningar mot de nya ledningarna återstår dock. De kommer att göras efter ombyggnad av pumpstationen i Hjältevad. Två öppna gropar lämnas därför öppna i väntan på att anslutning kan göras.

Statusuppdatering 2024-07-05:

Arbetena med vatten- och avloppsledningarna är slutförda. En asfaltslagning av cykelbanan återstår fortfarande. Sedan kommer hela projektet avslutas.