Omvandlingsområde Havraviken

Sidan uppdaterades 2023-12-07

Eksjö Energi har för avsikt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till stugbyn vid Havravikssjön samt kringliggande fastigheter som kommer ingå i det kommande verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna.

Överföringsledningar från Höreda till Eksjö är klara.

Projektering kommer att påbörjas av området Havraviken under våren 2024 där placering av förbindelsepunkter, ledningsdragning m.m. bestäms. Planerad byggstart för området Havraviken blir tidigast är hösten 2024.

Utbyggnaden innebär att varje fastighet och hus kommer att få en anslutningspunkt upprättad i tomtgräns. Eftersom flertalet byggnader inom området är belägna på arrendetomter så upprättas anslutningspunkt till dessa i annan tydlig gräns som exempelvis trädgårdskant. Området kommer att byggas ut med ett LTA-system, det innebär att varje fastighet kommer att bestyckas med en villapumpstation som Eksjö Energi tillhandahåller när anslutning är aktuell.

När anslutningspunkten är upprättad kommer anslutningsavgifter att debiteras den som nyttjar fastigheten/arrendetomten, därefter är anslutning möjlig.

Med hänvisning till 4§ i Lagen om allmänna vattentjänster så likställs den som äger byggnaden på arrendet med fastighetsägaren och omfattas om de rättigheter och skyldigheter som lagen i övrigt säger.

Text ur Eksjö kommuns VA-plan

Solgenåns (Solgen – Havravikssjön) ekologiska status bedöms vara
måttlig och det bedöms därför viktigt att minska utsläpp av
näringsämnen från enskilda avlopp. Med hänvisning till den
näringsbelastning som omfattande bebyggelsen bidrar med bör
avloppsanordningar inom hela det aktuella området omfattas av krav
på hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt.

Markförhållandena (hög grundvattennivå, närhet till sjön, små tomter)
gör det svårt att lösa avloppsfrågan genom enskilda anordningar.
I området bedöms avloppsanordningarna innebära en risk för miljön
och människors hälsa genom att de kan förorena grund- och ytvatten
samt dricksvattentäkter. Detta främst på grund av antalet hus samt att
flera av tomterna i området är små, ligger tätt och nära sjön.
Bedömning

På grund av antalet fastigheter samt områdets lokalisering finns risk för
olägenhet för miljön. Havravik bedöms därmed uppfylla kriterierna i 6
§ lagen om allmänna vattentjänster.

Statusuppdatering 2023-12-07:

Domstolsbeslut angående verksamhetsområdet väntas inom kort. Detaljerad information till fastighetsägare kommer gå ut då det blir aktuellt att detaljprojektera i området.

Statusuppdatering 2022-09-12:

Eksjö Energi AB inväntar beslut från kammarrätten gällande verksamhetsområde. Projektledaren har varit ute i området och träffat fastighetsägare inför projektering men i väntan på domstolen så ligger arbetet nu vilande.

Statusuppdatering 2022-03-01:

Vi inväntar beslut angående verksamhetsområde. Under våren blir arbetet med överföringsledningen klart. Sedan återstår ombyggnation av vattenverk mm. innan ledningarna kan tas i drift.

Statusuppdatering 2021-12-30

Arbetet med att anlägga överföringsledningar (vatten och avlopp) mellan Höreda och Eksjö pågår och beräknas vara klart våren 2022. Beslut om bildandet av verksamhetsområde vid Havravikssjön är överklagat.

Arbetet med planeringen av anslutningspunkter till berörda fastigheter kommer att fortgå parallellt med processen. För att få en bild av nuvarande förutsättningar vill vi besöka alla husägare i området för att få ett underlag för fortsatt detaljprojektering av VA-utbyggnaden.

Vi vill därför att ni hör av er via epost/- eller telefon och föreslår en dag och tid som skulle passa för platsbesöket. Vi planerar att vara i området tisdag-torsdag vecka 3 och vecka 4  (18-20/1 och 25-27/1). Besöket beräknas ta ungefär ca en timme.