Omvandlingsområde Havraviken

Sidan uppdaterades 2021-05-18

Eksjö Energi har för avsikt att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till stugbyn vid Havravikssjön samt kringliggande fastigheter som kommer ingå i det kommande verksamhetsområdet för de allmänna vattentjänsterna.

I nuläget så projekteras överföringsledningar från Höreda till Eksjö och byggstart beräknas till hösten 2021. Efter detta så kommer projektering att påbörjas av området Havraviken där placering av förbindelsepunkter, ledningsdragning m.m. bestäms. Planerad byggstart för området är hösten 2022.

Utbyggnaden innebär att varje fastighet och hus kommer att få en anslutningspunkt upprättad i tomtgräns. Eftersom flertalet byggnader inom området är belägna på arrendetomter så upprättas anslutningspunkt till dessa i annan tydlig gräns som exempelvis trädgårdskant. Området kommer att byggas ut med ett LTA-system, det innebär att varje fastighet kommer att bestyckas med en villapumpstation som Eksjö Energi tillhandahåller när anslutning är aktuell.

När anslutningspunkten är upprättad kommer anslutningsavgifter att debiteras den som nyttjar fastigheten/arrendetomten, därefter är anslutning möjlig.

Med hänvisning till 4§ i Lagen om allmänna vattentjänster så likställs den som äger byggnaden på arrendet med fastighetsägaren och omfattas om de rättigheter och skyldigheter som lagen i övrigt säger.

Text ur Eksjö kommuns VA-plan

Solgenåns (Solgen – Havravikssjön) ekologiska status bedöms vara
måttlig och det bedöms därför viktigt att minska utsläpp av
näringsämnen från enskilda avlopp. Med hänvisning till den
näringsbelastning som omfattande bebyggelsen bidrar med bör
avloppsanordningar inom hela det aktuella området omfattas av krav
på hög skyddsnivå från miljöskyddssynpunkt.

Markförhållandena (hög grundvattennivå, närhet till sjön, små tomter)
gör det svårt att lösa avloppsfrågan genom enskilda anordningar.
I området bedöms avloppsanordningarna innebära en risk för miljön
och människors hälsa genom att de kan förorena grund- och ytvatten
samt dricksvattentäkter. Detta främst på grund av antalet hus samt att
flera av tomterna i området är små, ligger tätt och nära sjön.
Bedömning

På grund av antalet fastigheter samt områdets lokalisering finns risk för
olägenhet för miljön. Havravik bedöms därmed uppfylla kriterierna i 6
§ lagen om allmänna vattentjänster.