Omvandlingsområde Mycklaflon

Sidan uppdaterades 2021-09-22

Projektinformation: Med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och skyddet av miljön har länsstyrelsen i Jönköpings län förelagt Eksjö kommun att ansluta området kring Mycklaflon till kommunalt VA.
Projektet som Eksjö Energi AB ska genomföra innefattar att förse Förenäs, Mycklaflons camping, Gummarp och Näset med kommunalt VA. Totalt handlar det om ca 77 fastigheter och Mycklaflons camping.

Då det ej finns möjlighet att anlägga lokalt vatten- och reningsverk har det mest kostnadseffektiva alternativet varit att dra ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Förutom ovan nämnda områden kommer även vissa fastigheter längs ledningssträckan anslutas. Fastigheterna i området kommer att få en förbindelsepunkt anvisat i anslutning till tomtgräns.

Verksamhetsområdet beslutades när Kommunfullmäktige sammanträdde 2019-12-12. (KF§ 469 Vatten och avloppsanläggning Mycklaflon – verksamhetsområde) Dnr KLK 2019/386.

Området kommer att byggas som ett tryckavloppsnät där samtliga anslutningar tillhandahålls en LTA-enhet (villapumpstation) som sedan pumpar bort avloppet till Eksjö Energis huvudledning vidare mot Bellö. Denna LTA-enhet anläggs av fastighetsägaren enligt drift och monteringsanvisning.

För mer övergripande information om utbyggnader på landsbygden se https://eksjoenergi.se/vattenavlopp/va-projekt/vanliga-fragor-och-svar/

För allmän information angående utbyggnad av kommunal VA se vanliga frågor och svar.

Projektledare:
Matz Olofsson
0381-192056
matz.olofsson@eksjoenergi.se

Lägesuppdatering 2021-09-16 :

Efter återkoppling från de flesta markägare gällande ledningsdragning samt strategin framåt att upprätta servitutsavtal har det framkommit synpunkter och ståndpunkter som gjort att Eksjö Energi har valt en annan inriktning än den som tidigare beskrivs i lägesuppdateringen från 2021-04-23.

För att få en så korrekt bedömning av vår föreslagna ledningsdragning samt intrångsersättningar m.m. har vi beslutat att Lantmäteriet kommer att driva frågan och upprätta ledningsrätt för hela området. Ärendet har legat vilande hos Lantmäteriet men är uppstartat på nytt.

Lantmäteriet kommer att kalla berörda markägare för att samråda om ledningsdragningen för att sedan kunna ta ett beslut om ledningsrätt. Lantmäteriet beräknar att skicka ut kallelsen runt månadsskiftet september/oktober för att sedan kunna hålla mötet om 5-6 veckor räknat från dagens datum.

Eksjö Energi kommer att skicka ut en kallelse till varje fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet där vi besöker varje fastighet som ska anslutas ute på plats. Syftet med mötet är allmän projektinformation, rådgivning om lösning på egen tomt samt för att bestämma förbindelsepunktens läge i tomtgräns.

Lägesuppdatering 2021-04-23 :

Just nu pågår justeringar efter de synpunkter som framkommit för att sedan kunna fastslå ledningssträckning och fortsätta arbetet med upprättande av markavtal för respektive markägare. Avtalen kommer Eksjö Energi AB att ta hjälp av utomstående lantmätarkonsult.

Lägesuppdatering 2020-11-10 :

På grund av rådande situation gällande Covid-19 har arbetet med ledningssträckningen av va-projektet kring Mycklaflon blivit fördröjt. Vanligtvis skulle markägarkontakt och avstämning av ledningssträckning skett tillsammans hos er markägare ute på plats, men på grund av rådande situation är det inte möjligt. För att komma framåt så har vi valt att skicka ut underlagen.