Omvandlingsområde Mycklaflon

Sidan uppdaterades 2023-09-18

Projektinformation: Med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och skyddet av miljön har länsstyrelsen i Jönköpings län förelagt Eksjö kommun att ansluta området kring Mycklaflon till kommunalt VA. Projektet som Eksjö Energi AB ska genomföra innefattar att förse Förenäs, Mycklaflons camping, Gummarp och Näset med kommunalt VA. Totalt handlar det om ca 77 fastigheter och Mycklaflons camping.

Då det ej finns möjlighet att anlägga lokalt vatten- och reningsverk har det mest kostnadseffektiva alternativet varit att dra ledningar från Hjältevad via Bellö till Mycklaflon. Förutom ovan nämnda områden kommer även vissa fastigheter längs ledningssträckan anslutas. Fastigheterna i området kommer att få en förbindelsepunkt anvisat i anslutning till tomtgräns.

Verksamhetsområdet beslutades när Kommunfullmäktige sammanträdde 2019-12-12. (KF§ 469 Vatten och avloppsanläggning Mycklaflon – verksamhetsområde) Dnr KLK 2019/386.

Området kommer att byggas som ett tryckavloppsnät där samtliga anslutningar tillhandahålls en LTA-enhet (villapumpstation) som sedan pumpar bort avloppet till Eksjö Energis huvudledning vidare mot Bellö. Denna LTA-enhet anläggs av fastighetsägaren enligt drift och monteringsanvisning.

För mer övergripande information om utbyggnader på landsbygden se https://eksjoenergi.se/vattenavlopp/va-projekt/vanliga-fragor-och-svar/

För allmän information angående utbyggnad av kommunal VA se vanliga frågor och svar.

Projektledare:
Dennis Samuelsson
0381-192006
dennis.samuelsson@eksjoenergi.se

Lägesuppdatering 2023-09-18

Efter semesterperioden har entreprenören gjort ett avbrott i arbetena med projektet under en period på sensommaren. Arbetena beräknas återupptas under hösten med ökade resurser för att hålla den uppsatta tidsplanen.

V.37 erhölls startbesked för byggnaderna för pumpstationer och tryckstegringar i projektet.  

Lägesuppdatering 2023-03-02

Markarbetena fortgår. Preliminär tidsplan för entreprenaden i sin helhet är driftsättning och färdigställande i juli 2024. Denna tidsplan förutsätter tillträdesbeslut för etapp 2, från campingen till Näset.

v.9 Gick även projektledare Matz Olofsson i pension. Matz kommer att finnas tillgänglig vid kontakter och besök gällande projektet. Dock tas kontakten i första hand med Eksjö Energi genom tf. projektledare Martin Nilsson.

Lägesuppdatering 2023-01-13

Under vecka 2 fick Eksjö Energi information från Lantmäteriet om att tillträdesbeslut för etapp 1 i projektet vunnit laga kraft. I och med detta kan byggstart ske och arbetena påbörjas under vecka 3. Avverkning av skog längs arbetsområdet i etapp 1 kommer att påbörjas och material kommer att dras ut längs ledningssträckan.

För att får kontakt med entreprenören på plats hänvisas frågor till Gilbert Gustafssons kontaktperson för projektet, platschef Viktor Karlsson: 0381-662058

Övriga frågor besvaras av Eksjö Energis projektledare.

Lägesuppdatering 2022-09-12

Efter upphandling och anbudsutvärdering har Eksjö Energi tilldelat AB Gilbert Gustafsson Entreprenadsfirma som utförande entreprenör av arbetet med att anlägga VA-ledningar från Bellö till campingen och vidare mot Näset.

Efter informationsmötet i våras och vid mötet med fastighetsägarna på plats har Eksjö Energi önskat att dela upp lantmäteriärendet i två olika ärenden. Dessa benämns som etapp 1 och etapp 2. Etapp 1 avser sträckan från Bellö till Mycklaflons camping och etapp 2 är fortsättningen vidare ut till Näset.

Lantmäteriet jobbar på och vill spika sträckningen för att sedan kunna göra en korrekt intrångsersättning. Eksjö Energi hoppas på tillträde till etapp 1 under oktober/november 2022 men i detta projekt kan mycket hända som kan göra att tidsplanen förskjuts ytterligare.

Ledningssträckningen förbi Norrsånna naturreservat flyttats från ursprungligt läge mellan sjö och väg till att nu förläggas i norra kanten på vägen.

Lägesuppdatering 2022-03-14

Förfrågningsunderlag för vatten och avlopp Mycklaflon har annonserats ut. Sista anbudsdag är 19 april 23:59.

Även om inte ledningsrätt och förrättningsmötet med lantmäteriet har varit har vi valt att påbörja upphandlingen för att vinna tid i projektet och snabbare komma till start. Efter de kontakter vi haft med er ute i området så känner vi oss positiva till ledningssträckningen som vi har valt att använda oss av som kalkylunderlag i förfrågningsunderlaget. Ändringar kan givetvis utföras om det erfordras för ledningsrätten.

Det som återstår utöver lantmäteriförrättningen varje fastighet som ska anslutas till det allmänna ledningsnätet för att hitta en så bra placering av servisledning och förbindelsepunkt som möjligt (punkten där den allmänna anläggningen blir er privata va-installation).

Eksjö Energi kommer att skicka ut en kallelse till varje fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet där vi besöker varje fastighet som ska anslutas ute på plats. Syftet med mötet är allmän projektinformation, rådgivning om lösning på egen tomt samt för att bestämma förbindelsepunktens läge i tomtgräns.

Lägesuppdatering 2022-03-01:

Samrådsmötet/förrättningsmötet är senarelagt till torsdagen v.11 den 17 mars 2022.

Lägesuppdatering 2021-12-30 :

I nuläget så pågår upprättande av förfrågningsunderlag för entreprenaden gällande vatten och avlopp till Mycklaflon.

Förhoppningen är att Lantmäteriet skickar ut en kallelse till berörda markägare så snart som möjligt för att kunna hålla ett samrådsmöte/förrättningsmöte under v 6.

Lägesuppdatering 2021-09-16 :

Efter återkoppling från de flesta markägare gällande ledningsdragning samt strategin framåt att upprätta servitutsavtal har det framkommit synpunkter och ståndpunkter som gjort att Eksjö Energi har valt en annan inriktning än den som tidigare beskrivs i lägesuppdateringen från 2021-04-23.

För att få en så korrekt bedömning av vår föreslagna ledningsdragning samt intrångsersättningar m.m. har vi beslutat att Lantmäteriet kommer att driva frågan och upprätta ledningsrätt för hela området. Ärendet har legat vilande hos Lantmäteriet men är uppstartat på nytt.

Lantmäteriet kommer att kalla berörda markägare för att samråda om ledningsdragningen för att sedan kunna ta ett beslut om ledningsrätt. Lantmäteriet beräknar att skicka ut kallelsen runt månadsskiftet september/oktober för att sedan kunna hålla mötet om 5-6 veckor räknat från dagens datum.

Eksjö Energi kommer att skicka ut en kallelse till varje fastighetsägare som omfattas av verksamhetsområdet där vi besöker varje fastighet som ska anslutas ute på plats. Syftet med mötet är allmän projektinformation, rådgivning om lösning på egen tomt samt för att bestämma förbindelsepunktens läge i tomtgräns.

Lägesuppdatering 2021-04-23 :

Just nu pågår justeringar efter de synpunkter som framkommit för att sedan kunna fastslå ledningssträckning och fortsätta arbetet med upprättande av markavtal för respektive markägare. Avtalen kommer Eksjö Energi AB att ta hjälp av utomstående lantmätarkonsult. (Gäller inte längre, lantmäteriet utför detta arbete)

Lägesuppdatering 2020-11-10 :

På grund av rådande situation gällande Covid-19 har arbetet med ledningssträckningen av va-projektet kring Mycklaflon blivit fördröjt. Vanligtvis skulle markägarkontakt och avstämning av ledningssträckning skett tillsammans hos er markägare ute på plats, men på grund av rådande situation är det inte möjligt. För att komma framåt så har vi valt att skicka ut underlagen.