Vanliga frågor och svar

Sidan uppdaterades 2023-05-17

Frågor och svar om VA-utbyggnad på landsbygden.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar angående den VA-utbyggnad som kommer att ske på landsbygden i Eksjö kommun.

Foto: Martin NilssonVarför kommunalt VA på landsbygden i Eksjö kommun? 
År 2011 kom Länsstyrelsen ut med ett föreläggande till kommunen angående att förse känsliga områden med kommunalt VA. Eksjö Energi ansvarar för att ordna vattenförsörjning och avlopp om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön i befintlig eller blivande bebyggelse. Syftet är att få en långsiktigt hållbar VA-lösning i området som uppfyller gällande krav på miljö- och hälsoskydd.


Vem ansvarar för utbyggnaden? 
Det är Eksjö Energi som har uppdraget att bygga ut vatten och avlopp i området fram till alla fastigheter.


Hur mycket kommer det att kosta? 
Anslutningsavgiften debiteras enligt gällande VA-taxa i Eksjö kommun. Nuvarande taxa finns på vår hemsida, se fliken anläggningsavgifter i menyn


Måste alla fastighetsägare ansluta sig? 
Alla fastigheter inom verksamhetsområdet måste betala anslutningsavgift oavsett om anslutning och drifttagning sker i samband med att förbindelsepunkt upprättas. Ingen skillnad görs mellan permanentboende, sommarstugeägare eller obebyggda fastigheter.
Anslutning och drifttagning krävs för fastigheter som har en enskild avloppsanordning som inte uppfyller miljöbalkens krav, de som har en sluten tank samt de som i tillståndsbeslut har ett villkor som säger att anslutning ska ske inom en viss tid. Har du en enskild avloppsanordning som uppfyller miljöbalkens krav måste du inte ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet.


När ska jag betala? 
När grävarbetena till din fastighet har avslutats och du via brev fått information om förbindelsepunktens läge samt fått faktura på anläggningsavgiften.


Vad är ett verksamhetsområde?
Inom ett verksamhetsområde har kommunen skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp och fastighetsägaren har skyldighet att ansluta sig.


Vem betalar? 
Det är fastighetsägaren som betalar anläggningsavgiften. Är ni flera delägare är ni solidariskt ansvariga. Det innebär att var och en ansvarar för hela betalningen. Eksjö Energi skickar i dessa fall ut fakturan till en av er. Ni fördelar själva avgiften er emellan.


Vem betalar vid arrendetomt?
Om du arrenderar en fastighet jämställs du med fastighetsägare, vilket innebär att du betalar anläggningsavgiften. Samma sak gäller för dig som har en tomträtt.


Hur långt gräver ni? 
Vi gräver fram till tomtgräns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation. Den ligger som regel 0,5 meter utanför tomtgränsen. Inkoppling från våra allmänna VA-ledningar till din fastighet sker via en servisledning på vilken det sitter en ventil för vatten och en för avlopp.


Vem gräver på min tomt? 
Du som fastighetsägare ansvarar för alla arbeten på din tomt och kostnader för va-installationen, exempelvis ledningar, grävning och installation av fastighetspumpstationen. Eksjö Energi ansvarar för pump och service på pumpenheten.


Kan jag använda ROT avdrag? 
Det bör varje fastighetsägare/arrendator kontrollera med skatteverket. 
www.skatteverket.se


Hur mycket betalar jag i brukningsavgift? 
Hur stor brukningsavgiften blir beror på hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du använder. Brukningsavgiften är indelad i fast och rörlig avgift. För mer information om våra avgifter se fliken brukningsavgifter i menyn.

Vad är lättryckavloppssystem (LTA)? 
Alla fastigheter kommer att anslutas till avloppsledningsnätet med hjälp av tekniken lättryckavlopp (LTA). För dig som fastighetsägare innebär det att en pumpstation med pump, s.k. fastighetspumpstation, ska grävas ner på fastigheten.

Var placeras fastighetspumpstationen? 
Placeringen av fastighetspumpstationen och dess utrustning beslutar Eksjö Energi i samråd med fastighetsägaren. Stationen placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig för tillsyn och service året om, även vintertid genom snöröjning.

Bilden visar en pumpstation där pump och apparatskåp håller på att monteras av tekniker från Eksjö Energi.

Vem monterar/sköter fastighetspumpstationen? 
Fastighetsägaren ansvarar för nedgrävning av pumpstationen. För att systemet ska fungera är det viktigt att denna placeras lodrätt så att pumpen kan arbeta på rätt sätt och att spillvattnet från huset rinner rätt väg. Fastighetsägaren ansvarar också för att el från fastighetens elcentral är framdragen till fastighetspumpstationen så att pumpen kan kopplas in. Eksjö Energi ansvarar för besiktning och funktionskontroll av anläggningen. Eksjö Energi äger pumpen och står för underhåll och service. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om.

Jag har en ny enskild avloppsanläggning, hur länge kan jag använda den?
Har du en avloppsanordning som uppfyller miljöbalkens krav får du använda den. Du ska dock betala anslutningsavgift även om anslutning inte sker.