Mikroproduktion

Sidan uppdaterades 2019-06-04

Information för elinstallatörer

Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kW

 

Fler producerar egen el

Vi ser att allt fler väljer att producera sin egen el genom att investera i solceller eller små vindkraftverk. Det är en positiv utveckling men ställer större krav på oss som elnätsägare och dig som elinstallatör. Vi måste kunna garantera säkerheten i nätet för både våra kunder och vår egen personal. För att underlätta för den som investerar i en anläggning har vi tagit fram information för både elinstallatörer och innehavare. Det finns mycket att tänka på när det gäller elsäkerhet, regler och ekonomi. Kom ihåg att alltid kontakta Eksjö Elnät AB när du installerar en vind- eller solcellsanläggning hos kund.
 

Checklista installatörer

☐        Beräkna kundens effekt.
Maxgränsen för mikroproduktion är 43,5 kW. Om innehavaren bygger en för stor anläggning kan det medföra högre kostnader än kalkylerat.
☐        Ta kontakt med Eksjö Elnät AB.
Det finns flera skäl till att vi behöver veta att en anläggning kopplas på vårt elnät. En av de viktigaste är elsäkerheten för vår personal.
☐        Skicka in en föranmälan till Eksjö Elnät AB.
Den ska innehålla bl.a. teknisk information, fabrikat, storlek, anläggnings-ID.
☐        Följ de tekniska villkoren.
☐        När installationen är klar ska en färdiganmälan göras.
Protokollet från installatören ska bifogas.
☐        Eksjö Elnät AB skall erbjudas att göra en elsäkerhetsbesiktning vid anslutningspunkten innan driftsättning.
☐        Påminn gärna kunden om att ta kontakt med ett elhandelsföretag för att sälja elen.
☐        Leverera en komplett dokumentation över anläggningen till Eksjö Elnät AB när den är driftsatt.
 

Tekniska villkor för anslutning

Vid utformning av elproduktionsanläggning ska kunden särskilt beakta följande punkter i Allmänna avtalsvillkoren (Nät 2012 K/N): 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12

Av dessa punkter följer bland annat att:
  • Eksjö Elnät AB ska alltid kontaktas innan installationen påbörjas.
  • Allt installationsarbete ska utföras av behörig och registrerad firma hos Elsäkerhetsverket.

 

Elproduktionsanläggningen och installationen ska uppfylla följande författningar och standarder:
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektrisk materiel.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • Svensk Standard, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt tillverkarens anvisningar.
  • Svensk Standard SS-EN 50438 med tillägg enligt SEK TK 8.

 
Produkter som används i elproduktionsanläggningen ska vara CE-märkta och ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.
Stickproppsanslutning är inte tillåten. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten till elnätet via en låsbar brytare och med separat överströmsskydd enligt SS 436 40 00, punkt 712.536.2.2.5.
Eksjö Elnät AB rekommenderar att produktionsanläggningen inte ansluts till gruppledning och att enfasig elproduktion inte ska överstiga 1,5 kW.
När flera enfasiga växelriktare nyttjas skall dessa sammanbindas så att allsidig frånkoppling sker vid fasbortfall. Vid enfasigt ansluten elproduktion till flera faser ska osymmetriskydd installeras om inmatningseffekten på någondera fasen överstiger 1,5 kW. Mätarskåpet ska vara utfört enligt dagens mätarnorm d.v.s. huvudbrytaren i mätarskåpet ska vara placerad efter elmätaren alternativt en separat huvudbrytare placerad i mätarskåpet.
Elproduktionen ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
Särskild märkning ska finnas i kundens gruppcentral och mätarskåp (se figur 1-4).
Reläskyddsprotokoll på svenska och som uppfyller kraven i SSEN 50438 med tillägg enligt SEK TK 8 ska tillhandahållas av tillverkaren. Hänvisning till tillverkarens hemsida är inte tillräckligt.
Kunden har ansvar för att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan skyddsutrustning fungerar som avsett.
Om ett enskilt jordtag ingår ska även uppmätt jordtagsresistans med bryggmetoden enligt EBR U303H:10 redovisas och bifogas färdiganmälan.

Eksjö Elnät AB ska innan drifttagning ges möjlighet att:

  • utföra kontroll av anslutnings- och mätanordning
  • delta vid funktionsprov av eventuell reläanläggning
  • delta vid inkoppling

En besiktning eller kontroll av produktionsanläggning innebär inte att elnätsföretaget övertar ansvar och skyldigheter från producenten och installatören.
Alla gällande föreskrifter och standarder ska följas.

Kundtjänst

0381-19 20 20

kundtjanst@eksjoenergi.se

Det är viktigt att du som kund alltid får den hjälp du behöver. I första hand rekommenderar vi dig att kontakta vår Kundtjänst.