Fettavskiljare

Sidan uppdaterades 2023-05-10

En fettavskiljare samlar upp fett från avloppsvattnet i en särskild behållare. Alla verksamheter som hanterar livsmedel måste ha en fettavskiljare installerad.

Varför fettavskiljare?

Fettutsläpp från restauranger, storkök och liknande skapar problem i kommunens avloppsnät då det sätter igen avloppsledningarna samt orsakar stopp och frätskador. Skador och kostnader kan undvikas genom att installera fettavskiljare i fastigheten.
Enligt Eksjö kommuns ”Allmänna bestämmelserna för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen” (ABVA), har fastighetsägaren huvudansvaret, både tekniskt och ekonomiskt, för installation samt för underhåll och drift av fettavskiljaren.

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt svensk standard och tömmas regelbundet minst en gång i månaden eller enligt tillverkarens rekommendation. Ansvarig för verksamheten ska se till att det finns en tömningsjournal tillgänglig i anslutning till anläggningen, innehållande uppgifter om underhåll. Tömningsavtal skall alltid finnas med tömningsentrepenör. Dispens kan sökas hos Eksjö Energi tex vid avbrott i verksamheten.
Fettavskiljaren skall vara så placerad att den är lättåtkomlig för tömning och så att tömningen kan ske utan att man kommer i kontakt med livsmedel.

Om fettavskiljare saknas

Befintliga verksamheter som berörs av dessa regler och saknar fettavskiljare ska installera en fettavskiljare.

Frityrolja och stekfett

Frityrolja, stekfett och liknande får inte tömmas i fettavskiljaren utan ska samlas upp separat.
Små mängder av flytande fett kan förpackas i mjölkpaket, plastflaskor eller liknande och slängas i de vanliga soporna. Större mängder (mer än 5 liter) ska hämtas av en entreprenör som samlar in och återanvänder förbrukat matfett.